<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6853449778908393464\x26blogName\x3dBEEBOO+%E3%83%84\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://missrynie.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://missrynie.blogspot.com/\x26vt\x3d6385914792737085648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OBLIVIATE;
Muse
Specs
Credits
+ follow Dashboard
Permulaan
Saturday, November 16Saturday, November 16, 2013Assalamualaikum.

Hari ini adalah hari pertama aku berjauhan dengan mak. Yea sepanjang 18 tahun aku hidup tidak pernah lagi aku keluar rumah untuk jangka masa yang lama. Haha. Anak mak kata kooo :D Ya memang lah aku anak mak.. Hii.

16 November 2013 aku telah menjejakkan kaki ke UiTM Sri Iskandar . Yea bermula lah hari ku sebagai pelajar universiti dalam diploma perakaunan. Orang kata susah. Orang kata lah kan. Aku tak tahu. Hii. Mak kata jangan dengar cakap orang :p Otak bukan nya sama kan. Semoga dipermudahkan segala urusan.

Doakan aku berjaya di sini :) Sekian. Assalamualaikum.
Labels: